Dil seçimi

100 Yıllık STK’ya kurumsal katalog hazırlığı.

100 Yıllık STK’ya kurumsal katalog hazırlığı.

by abovethetime digital creative production, July 19, 2010

Gmrk M?avirli?i lkemizde 1909 y?l?ndan bu yana kkl bir tarihe sahip gmrk m?avirli?i firmalar?n? bir at? alt?nda toplayarak hizmet yrten Gmrk M?avirleri Derne?i’nin kurumsal yap?s?na uygun, tarihesini, hizmetlerini ve etkinliklerini aktaran kitap Above The Time ekibi taraf?ndan olu?turulmu?tur. Gmrk hizmeti yrtlen mekanlarda gerekle?tirilen foto?raf ekimleri sayesinde ortaya ?kan katalog, tm Gmrk M?avirleri Derne?i yelerine ula?t?r?lm?? ve ulusal-uluslararas? platformlarda derne?inin tan?t?m? amac?yla kullan?lm??t?r.