Dil seçimi

Artroskopi’nin Türkiye’deki tarihini kitaplaştırdık.

Artroskopi’nin Türkiye’deki tarihini kitaplaştırdık.

by abovethetime digital creative production, December 19, 2008

Artroskopi ve Artroskopik cerrahi ile birlikte diz cerrahisi ve her trl spor yaralanmas?n?n nlenmesi ve tedavisi ile u?ra?mak, bu konular?n geli?mesine katk?da bulunmak bu alanda u?ra? veren uzman hekim ve elemanlar aras?nda yak?n ili?ki kurmak bilgi ve deneyim al??veri?ini olanakl? k?lmak amalar?yla kurulmu? olan Trkiye Spor yaralanmalar? Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derne?i (TUSYAD) ad?na haz?rlanan Bizim ykmz kitab?, 2008 y?l?nda 6 ayl?k bir ara?t?rma sonucu haz?rlanm??t?r.

Derne?i tm ar?ivi ve spor yaralanmalar?, arstroskopi konusunda uzman cerrahlarda bulunan veriler, incelenerek kitab?n metinleri haz?rlanm??t?r. Ayr?ca konu konusunda duayenler ile rportajlar gerekle?erek kitab?n format? olu?turulmu?tur. Grafik tasar?m al??malar?n?n ard?ndan kitap tm Artroskopi ve Diz Cerrahisi konusunda uzmanlar?n ve sektr tedarikilerinin organize oldu?u gecede da??t?lm??t?r.