Dil seçimi

KORSANLAR KARAYA ÇIKTI.

KORSANLAR KARAYA ÇIKTI.

by abovethetime digital creative production, September 19, 2015

Birbirinin tekrar? ve benzeri kampanyalar?n oldu?u bir al??veri? merkezi d?nn.

Tketici olarak ne kadar ilginizi eker.

Peki o al??veri? merkezini korsanlar ele geirirse.

De?i?en beklentiler ve istekler, markalarla kurduklar? duygusal ba?lar ve alg?lama farkl?l?klar? nedeniyle gnmz tketicilerine, do?ru yoldan ve etkili olarak ula?mak ok zordur. Uygulanan tutundurma al??malar?, hedonik al??veri?ileri zor etkiler. Yarat?lan stratejilerde daha farkl? olmak gereklidir. Tketicilerin, hi tahmin etmedikleri anda kar??lar?na ?kmak, ya?anacak deneyimin bir paras? haline getirmek gereklidir. Gerek Markalar Korsan Fiyat Gnleri organizasyonu, tketicilerle etkili ve gzel bir dilde ileti?im kurar. Felsefesi sayesinde, tketicilerin marka alg?lamalar?n? peki?tirir veya de?i?tirir.

Marka rnn men?eini gsterir, kalite gvencesi ve garantisini ta??r. Marka fonksiyonlar?, tketicilerin markaya ili?kin pazarlama faaliyetlerine kar?? tepki vermelerinde byk rol oynad?klar?ndan dolay? firmalar iin nem ta??maktad?r. Gerek Markalar Korsan Fiyat Gnleri organizasyonu, markalara ba??ml? ve kendilerini takip eden tketicilere ynelik sayg?n bir organizasyondur. Trkiyenin ve dnyan?n tescilli ilk korsan hareketi Gerek Markalar Korsan Fiyat Gnleri organizasyonu, perakende tarihinin en agrasif, tketici zerinde etkili, sat?? – pazarlama ve sosyal sorumluluk projesidir.

Organizasyonun k?sa anlat?m?

Bu konsept kitap???, benzer sat?? – pazarlama ve tketici bilinlendirme ierikli, zgn konseptlerin olu?turulmas? a?s?ndan bir kaynak niteli?indedir. Gerek Markalar Korsan Fiyat Gnleri organizasyonunun anayasas?n? bildirmek iin, Trixi Media Group taraf?ndan haz?rlanm??t?r. Gerek Markalar Korsan Fiyat Gnleri konseptinin tamam? veya blmleri izinsiz kullan?lamaz.

Organizasyonun k?sa anlat?m? genel i?leyi?i

Gerek Markalar Korsan Fiyat Gnleri organizasyonu kapsam?nda rehber korsanlar taraf?ndan kollar?na ba?lanan korsanl?k bant? ile avmye giren tketiciler kendilerine sunulan korsan haritalar ile avm ierisindeki korsan ma?azalar? ke?fetmeye ba?lar.

Korsan haritan?n zerinde tm korsan ma?azalar ayr?nt?l? olarak belirlenmi? ve konseptin di?er tm detaylar? tketicilerin bilgilerine sunulmu?tur.

Korsan markalar?n, ma?azalar?n?n vitrinlerinde Korsan ma?aza burada ifadeli amblemler bulunur. Orjinal rnleri, korsan etiket fiyatlar?yla indirimli sat?n alan tketiciler, ayn? zamanda korsanlar taraf?ndan sahnede gerekle?tirilen etkinliklere kat?larak korsan hediye eki kazanma f?rsat?n? yakarlar.

???rtkan korsanlar, megafon ile tketicileri korsan ma?azalara ynlendirmek amac?yla, gn boyu gerek markalar?n orjinal rnlerindeki korsan etiket fiyatlar?n?, anons eder.