Dil seçimi

Mutfakların ihtisas dergisi.

Mutfakların ihtisas dergisi.

by abovethetime digital creative production, January 1, 2006

Ah?ap Mutfak ve Banyo Mobilyas? Sanayici ve ?thalat?lar? Derne?i’nin kurum felsefesini ve kltrn, yelerin yap?s?na ve banyo mobilyas? sektrndeki yenilik ve geli?meleri kamuoyuna aktarmak, yeleri aras?nda ve sektrde gerekle?en ve gerekle?tirilecek al??malar? ve etkinlikleri payla?abilmek, markal? mutfak kavram?n?n geli?mesini katk?da bulunmak amac?yla ?kar?lan Mudergi MUDER yelerinin hedef kitlesi do?rultusunda, in?aat ?irketlerine, mimarlara, holdinglere, banka genel mdrlklerine, otellere, restoranlara, g?da ve iecek sektrne, reklam ajans? ile halkla ili?kiler firmalar?na cretsiz gnderilmekte ve tm Trkiye genelinde yine yelerinin hedef kitlesi do?rultusunda belirlenen baz? bayilerde al??veri? merkezi ve ?ekin kitapevlerinde sat??a sunulmaktad?r.